Trường TH Thị trấn Lai Vung mời dạy hợp đồng năm 2016 - 2017

Trường TH Thị trấn Lai Vung  mời dạy hợp đồng năm 2013-2014  

-Giáo viên toán có chuyên môn giỏi để dạy khối Tiểu học.

-GV dạy tiếng Anh Chuyên vsf song ngữ.

Liên hệ thầy phó HT phụ trách chuên môn .

Điên thoại : 0673 848 275. 

Email        : c1thitran@laivung.edu

Bài viết liên quan